🤸‍♂️(photographer)📸 @ha33an_h_79

#شکست خوردن #سخت است اما سخت تر از شکست آن است که هرگز برای #موفقیت #تلاش نکنیم. #عصر_جدید 💎 #parkour 📸 #photographer 💥 #photography

19.5k Followers 7.1k Following 5 Posts